Hukuk Davalarında Ek Karar Talebi – İzmir Avukat

Hukuk davalarında ek karar HMK madde 304-305-305/A hükümleri doğrultusunda Hükmün Tashihi, Tavzihi ve Tamamlanması talepleri doğrultusunda verilebilir.

Hükmün tashihi Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 304’te tanımlanmıştır.

Hükmün tashihi: Hükümdeki yazı ve hesap hataları ile diğer benzeri açık hataların düzeltilmesi olarak tanımlanmıştır.

Bu hatalar mahkemece resen veya taraflardan birinin talebi üzerine düzeltilebilir.

Hüküm tebliğ edilmişse hâkim, tarafları dinlemeden hatayı düzeltemez.

Davet üzerine taraflar gelmezse, dosya üzerinde inceleme yapılarak karar verilebilir.

Tashih kararı verildiği takdirde, düzeltilen hususlarla ilgili karar, mahkemede bulunan nüshalar ile verilmiş olan suretlerin altına veya bunlara eklenecek ayrı bir kâğıda yazılır, imzalanır ve mühürlenir.

Hükmün tavzihi HMK md. 305’te tanımlanmıştır.

Hükmün tavzihi: Hükmün yeterince açık olmadığı veya icrasında tereddüt uyandırdığı yahut birbirine aykırı fıkralar içerdiği durumlarda ortaya çıkmaktadır.

Hükmün icrası tamamlanıncaya kadar taraflardan her biri hükmün açıklanmasını veya tereddüt ya da aykırılığın giderilmesini isteyebilir.

Hüküm fıkrasında taraflara tanınan haklar ve yüklenen borçlar, tavzih yolu ile sınırlandırılamaz, genişletilemez ve değiştirilemez.

Hükmün tamamlanması ise 22/07/2020 tarihinde yasalaşmıştır. HMK md. 305/A hükmünde tanımlanmıştır.

22/07/2020 tarihli yürürlükten itibaren Hukuk Mahkemelerinde daha etkili bir Ek Karar müessesi oluştuğunu söylemek mümkündür. Şöyle ki; taraflara yargılamada ileri sürülmesine veya kendiliğinden hükme geçirilmesi gerekli olmasına rağmen hakkında tamamen veya kısmen karar verilmeyen hususlarda hükmün tamamlanması kastıyla ek karar talep etme hakkı verilmiştir.

Taraflardan her biri, nihaî kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde, , ek karar verilmesini isteyebilir. Bu karara karşı kanun yoluna başvurulabilir.

Tavzih ve tamamlama talebi ile usulü HMK md. 306’ta hüküm altına alınmıştır.

Tavzih veya tamamlama, dilekçeye tarafların sayısı kadar nüsha eklenmek suretiyle hükmü veren mahkemeden istenebilir. Dilekçenin bir nüshası, cevap süresi mahkemece belirlenerek karşı tarafa tebliğ edilir. Cevap, tavzih veya tamamlama talebinde bulunan tarafa tebliğ olunur.

Mahkeme, cevap verilmemiş olsa bile dosya üzerinde inceleme yaparak karar verir; ancak gerekli görürse iki tarafı sözlü açıklamalarını yapabilmeleri için davet edebilir.

Mahkeme tavzih veya tamamlama talebini yerinde gördüğü takdirde 304 üncü madde uyarınca işlem yapar.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu; Hukuk mahkemelerinde (Aile Mahkemeleri, Asliye Hukuk Mahkemeleri, Sulh Hukuk Mahkemeleri…) yapılacak yargılamaların usulünün belirlendiği bir usul kanunu olmanın sonucu olarak yapılan yargılamaların omurgası olmaktadır. Hal böyle iken 6100 sayılı HMK nın belirlediği usuller davaların neticesini ve sürecini derinden etkilemektedir. Kişilerin açacakları davalarda başarılı bir netice alabilmeleri usul ve esas bakımından kanunlara hakim olmaları ve yeni gelişmelerden haberdar olmaları ile doğru orantılıdır.

Bu nedenle açılacak davalarda alanında uzman izmir avukat aracılığı ile temsil edilmek önem arz etmektedir. Hak ve menfaatlerinizi danışmak, bir dava açmak için avukattan destek almak için iletişim kanallarımız vasıtasıyla iletişime geçebilirsiniz.

4 Responses
  1. çiğdem türkoğlu

    merhaba. hükmün tamamlanması ve tavzihi dilekçe yazdırsam ne kadardır tutarı(tarifeniz).kolay gelsin.

Cevap Yazın

error: Content is protected !!