Yabancı Para Alacağında Vekalet Ücreti Nasıl Hesaplanır? İzmir Avukat

Yabancı para biriminden alacaklara ilişkin davalarda vekalet ücreti hesaplaması nasıl yapılmalıdır?

Yabancı para biriminden alacaklara ilişkin davalarda vekalet ücreti karar tarihinde ki satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek elde edilen meblağ üzerinden hesap yapılmalıdır.

Tahsiline karar verilen yabancı para alacağının, karar tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden TL’ye çevrilerek hesaplanacak vekalet ücretine karar verilmesi gerekir.

T.C. Yargıtay Başkanlığı – 9. Hukuk Dairesi

ESAS NO: 2019/6569
KARAR NO:
2019/16794
KARAR TARİHİ: 26.09.2019
MAHKEME: İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekiller tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı – birleşen dosya davalı vekilinin tüm, davacı – birleşen dosya davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Hükümde tahsiline karar verilen yabancı para alacağının, karar tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden TL’ye çevrilerek hesaplanacak vekalet ücretine karar verilmesi gerekirken, davacı lehine eksik vekalet ücreti takdir edilmesi hatalı olup, bozma sebebi ise de, bu yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, hükmün HMK. nun geçici 3. maddesi yollaması ile HUMK. nun 438/7. maddesi uyarınca düzeltilerek onanmasına karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ:

Asıl dava yönünden davacı lehine vekalet ücretine ilişkin hükmün 7. bendinde yer alan ” 3.702,25 ” rakamının çıkarılarak yerine ” 7.332,29 ” rakamının yazılmasına, birleşen dosya yönünden hükmün 10. bendinde yer alan ” 2.725 ” rakamının çıkarılarak yerine ” 7.991,41 ” rakamının yazılmasına, hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 28.09.2018 tarih ve 2018/2 E. 2018/ 8 K. sayılı İBK. uyarınca onama harcı alınmasına yer olmadığına, peşin temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, 26/09/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İzmir avukatlarımızdan hukuki destek almak için iletişim bilgilerimiz aracılığı bize ulaşabilirsiniz.

Cevap Yazın

error: Content is protected !!