Miras Davaları – İzmir Miras Avukatı

Miras Davaları – İzmir Miras Avukatı

İzmir miras avukatı olarak Miras davaları ve Miras Hukuku nedir, muristen kalan miras hakkında ne gibi haklara sahip olunduğu hakkında genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır.

Miras Davaları Nelerdir? İzmir Miras Avukatı

Miras davaları; miras nedeni ile ortaya çıkan uyuşmazlıkların tamamını ifade etmek için kullanır. Mal paylaşımı, İzale-i Şuyu, Mirasçılık Belgesinin Alınması, Muris Muvazası, Ecrimisil, Ortaklığın Giderilmesi, Miras Sözleşmesi, Verasetname, vasiyetnamenin düzenlenmesi, vasiyetnamenin iptali, miras ortaklığına (terekeye) temsilci atanması, tapu iptal ve tescili, miras kalan evin paylaştırılması, miras kalan tarım arazilerinin paylaşılması, miras kalan paranın paylaştırılması, murisin bankada kalan paralarının paylaşılması, miras kalan evin kullanılması, miras kalan evin icradan satılması, miras payının hesaplanması, tenkis davaları, mirasın reddi, mirasçılık belgesinin iptali davası, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi, mirastan mal kaçırma ve elbirliği halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi gibi davalardır. Ayrıca miras davaları nedeni ile ceza davaları da açılabileceğini bilmekte fayda vardır.

Miras davaları ekonomik, ailevi ve kişisel ilişkilerin iç içe geçtiği bu nedenle pek çok kişi bakımından sıklıkla ertelendiğini gördüğümüz davalardır. Miras davalarının bu hassasiyeti nedeni ile ertlemeden ziyade bir an evvel çözüme kovuşturacak doğru davaların açılması ile sürecin hızlı ve başarılı bir şekilde sonuçlandırılması önemlidir. Bu nedenle miras davaları için alanında uzman izmir miras avukatından destek almanızı önermekteyiz.

Miras Davası Nasıl Açılır? Miras Avukatı

Miras davaları, miras bırakan kişinin vefatından sonra açılabilir. Kişi kendisi açabileceği gibi izmir miras avukatından destek alarak da açabilecektir. Miras davaları bakımından öncelikli bakılması lazım gelen hususlar yasal mirasçıların kimler olduğu ve vasiyetname olup olmadığıdır?

Vasiyetnameye göre paylaşım yapılacaksa saklı pay sahibi mirasçıların haklarına tecavüz edilmeden miras paylaşımı yapılabilecektir. Vasiyetname yoksa mirasçılık belgesi veya verasetname alınarak mirasçılar arasında paylaşım yapılabilecektir.

Miras kalan mirasın ne kadar olduğu bilinmiyorsa mirasın tespiti bakımından terekenin tespiti davası açılması gereklidir.

Vasiyetname Nasıl Düzenlenir? İzmir Avukat

Vasiyetname, vasiyet sahibinin vefat etmeden önce; son istek ve arzuları ile mirasının paylaşım esaslarını belirleyebileceği yazılı belge veya sözlü beyandır. 

Vasiyetname, her şekilde hazırlanabilecektir. Noter veya hakim karşısında tanıklarla birlikte vasiyetname düzenlenebileceği gibi el yazısı veya sözlü beyan yolu ile de yapılabilir.

Noterde ya da sulh hakimliğinde düzenlenen vasiyetname için miras bırakanın sağlık raporu ve şahitlerinin sözlü beyanları önem arz eder.

Vasiyetname hazırlarken alanında uzman miras avukatından destek almak önemlidir. Şöyle ki; miras bırakanın hazırlamış olduğu vasiyetnamenin kanunun amir hükümlerine aykırı olması halinde miras vasiyetnameden farklı olarak paylaşılacaktır. Mirasın, miras bırakanın taleplerinden farklı olarak dağıtılmasına engel olması ancak bilinçli olarak hazırlanan vasiyetname ile mümkün olabilecektir.

Miras Sözleşmesi Nasıl Düzenlenir? Miras Avukatı

Miras sözleşmesi; miras bırakan kişinin sözleşme ile mirasını ya da belirli bir malını sözleşme yaptığı kişiye ya da üçüncü bir kişiye bırakabilmesini sağlamaktadır.

Miras sözleşmesi resmi vasiyetname biçiminde düzenlendiği hallerde geçerli olacaktır.

Miras sözleşmesine taraf olan kişiler, isteklerini resmi memura aynı zamanda bildirirler ve bu sözleşme iki tanığın önünde imzalanır.

Miras sözleşmesi tarafların yazılı anlaşmasıyla her zaman ortadan kaldırılıp sonlandırılabilir.

Miras Payı Neye Göre Hesaplanır?

Miras payı kanuna ve miras bırakanın vasiyetine bağlı olarak hesaplanmaktadır.

Miras payı ve mirasın paylaşımında; vasiyetname olmadığı durumda geriye kalan mirasçılara göre kanunun hükümleri uygulanacaktır.

Yasal mirasçılar vefat eden kişinin alt soyu ve eşidir.

Alt soy miras bırakan kişinin çocukları, torunları ve bu soy ağacından alta doğru yayılan kişilerdir. Alt soy varislerin tamamı mirastan eşit pay alırlar. Eğer bunlardan birisi vefat ederse yerine yasal halefi mirastan pay alacaktır.

Miras pay hesabı miras bırakanın ölüm tarihine göre yapılmaktadır.

Miras bırakın vasiyetname ile miras paylaşımını belirlemiş ise saklı paya sahip mirasçıların payını ihlal etmediği sürece bu vasiyetnameye göre paylaşım yapılacaktır.

Mirasçılar arasında bu konuda uyuşmazlık olması halinde miras davası açılabilecektir.

Mirasın Reddi Nasıl Yapılır?

İzmir miras avukatı olarak mirasın reddinin nasıl yapılacağı hangi sürelere tabi olduğunu incelediğimiz yazımıza burayı tıklayarak https://www.gozel.av.tr/mirasin-reddi/ ulaşabilirsiniz.

Miras Avukatı Ücretleri Nasıl Belirlenir?

İzmir Miras Avukatı Ücretleri

Miras davalarında uyuşmazlık türüne göre farklı dava türleri konu olmaktadır. Davanın türü, niteliği, süresi ve dava masrafları ücretin belirlenmesinde farklılığı neden olmaktadır. Yine miras kalan malın farklı şehirlerde olması da hem miras davasının masrafını hem de avukatlık ücretini etkileyecektir. Miras davalarında izmir miras avukatı olarak tarafımızca İzmir Barosu tarafından uygulanan tarife dikkate alınmaktadır.

İzmir Miras Avukatının Miras Davalarında Rolü Nedir?

İzmir miras avukatı; İzmir ili merkezli olarak çalışan miras davaları ve miras hukuku alanında uzmanlaşmış avukattır. Miras davaları kişilerin ailevi, ekonomik ve kişisel durumlarını derinden etkileyen bir alandır. Bu sürecin eksiksiz yönetilmesi kişilerin özel hayatlarını derinden etkilemektedir. Bu nedenle miras davalarında uzman miras avukatından destek almak çok önemlidir.

Pek çok noktada kişiler bazı talep etmek istedikleri hakları ailevi ilişkiler nedeni ile talep etmekten imtina edebilmektedir. Bu gibi durumlar kısa veya uzun vadede yeni problem ve davalara neden olmaktadır.

Sürecin baştan sona kadar miras avukatı aracılığı ile yönetilmesi kişilere hem ekonomik hem de psikolojik olarak büyük bir rahatlık sağlamaktadır.

Alanında uzman izmir miras avukatı olarak kişileri bu süreçte doğru bilgilendirerek ve dava süreçlerinde etkili süreç yönetimi ile davaların en kısa sürede ve en iyi şekilde neticelenmesi sağlamaktayız.

Miras davaları hakkında alanında uzman izmir miras avukatına ulaşmak için iletişim kanallarımız aracılığı ile bize ulaşabilirsiniz.

Online hukuki danışmanlık almak için alt kısımdaki linkten size uygun gün ve saatte randevunuzu alabilirsiniz.

https://www.gozel.av.tr/online-hukuki-danismanlik-randevu-sistemi/

Cevap Yazın

error: Content is protected !!