İzmir Boşanma Avukatı

boşanma avukatı
İzmir Boşanma Avukatı

İzmir Boşanma Avukatı ile Boşanma Davalarına Bakış

İzmir boşanma avukatı olarak boşanma davasını özetlemek gerekirse; evli kişilerin, birlikte veya tek taraflı olarak aldıkları evlilik birliğini sona erdirmek yönündeki karar sonucu açılan, evliliği sona erdiren dava türüdür.

Bu makalede İzmir’de Boşanma Avukatı olarak boşanma davası türlerini inceleyeceğiz.

●Bu dava, evliliği sona erdirme kararı eşler tarafından ortak bir karar sonucu alınmışsa ve evliliğin sona ermesi ile meydana gelen tüm sonuçlar bakımından (nafaka, velayet gibi) eşler birbirleri ile bir protokol üzerinde anlaşabilmişlerse ‘anlaşmalı boşanma davası’ olarak açılacaktır.

●Fakat eşlerden biri boşanmayı istemiyorsa veya eşler evliliğin sona ermesi hususunda anlaşmış olsalar bile evliliğin sona ermesi ile meydana gelen sonuçlar bakımından anlaşamıyorlarsa, bu dava ‘çekişmeli boşanma davası’ olarak açılacaktır.

Boşanma davasının nasıl açılacağı, anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davalarından hangisinin tercih edildiğine göre değişir. Ancak her iki şekilde de açılacak dava Aile Mahkemeleri’nde açılacaktır.

İzmir Boşanma Avukatı ile Anlaşmalı boşanması davası nerede ve nasıl açılır?

Anlaşmalı boşanma davasının açılacağı yer yani yetkili mahkeme bakımından tarafların ikametgahının bir önemi yoktur. Taraflar kendileri için uygun olan bir adliyenin Aile Mahkemesi’nde (Aile Mahkemesi yoksa o yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi’nde) anlaşmalı boşanma davası açabilirler.

Anlaşmalı boşanma davasının açılmasında en önemli unsur, tarafların evlilik birliğinin sona ermesi ile meydana gelecek tüm sonuçlar üzerinde anlaştığı bir metin olan anlaşmalı boşanma protokolüdür. Zira mahkeme, tarafların üzerinde anlaştığı anlaşmalı boşanma protokolünü esas alarak belirleyeceği duruşma gününde boşanma kararı verecektir.

Çekişmeli boşanma davasının aksine anlaşmalı boşanma davasında dava dilekçesinin karşı tarafa tebliği yapılmaz, karşı tarafın vereceği cevap dilekçesi beklenmez. Mahkemece doğrudan duruşma günü belirlenerek tarafların anlaştığı protokol doğrultusunda İzmir Boşanma Avukatı eşliğinde boşanma kararı verilir.

Anlaşmalı boşanma davası bakımından en önemli unsur, yukarıda da belirttiğimiz gibi taraflarca hazırlanacak olan anlaşmalı boşanma protokolüdür.  Tarafların bu protokolü, bir avukatın hukuki yardımını almaksızın kendileri hazırlamaları mümkündür. Taraflar tarafından düzenlenecek protokolde dikkat edilmesi gereken en önemli iki husus şu şekildedir:

Anlaşmalı boşanma protokolü evlilik birliğinin sona ermesi nedeniyle meydana gelecek tüm sonuçlar bakımından gerekli düzenlemeleri içermelidir. Düzenlenecek protokolün eksiksiz şekilde hazırlanması boşanmanın en kısa sürede gerçekleşmesi bakımından önemlidir.

Zira hakimin taraflarca düzenlenen protokolde eksiklik saptaması halinde tarafların anlaşmalı şekilde boşanmasına karar verebilmesi için, öncelikle protokoldeki eksikliklerin giderilmesi gerekecektir. Bu da normal şartlarda 1-3 ay aralığında biten anlaşmalı boşanma yargılamasını gereksiz şekilde uzatacaktır.

 İkinci olarak ise protokolde düzenlenecek hususların boşanma gerçekleştikten sonra geri dönülmesi mümkün olmayan hususlar olduğu, protokolde talep edilmeyen bir hakkın boşanma gerçekleştikten sonra kural olarak başka bir dava ile talep edilemeyeceği taraflarca bilinmeli, düzenlenecek protokol buna göre düzenlemelidir.

Eşlerin bu iki hususa dikkat ederek anlaşmalı boşanma protokolünü kendileri hazırlamaları mümkünse de, protokolün hazırlanışında alanında uzman bir İzmir boşanma avukatının yardımının alınması yargılamanın en kısa sürede, hak kaybı yaşanmaksızın sona ermesini sağlayacaktır.

Anlaşmalı boşanma davasına İzmir Boşanma Avukatı ile birlikte tarafların bizzat gelmesi gerekir mi?

Anlaşmalı boşanma davasında çekişmeli boşanma davasından farklı olarak eşlerin mahkemece belirlenen duruşma tarihinde mahkemeye bizzat gelerek İzmir boşanma avukatları eşliğinde boşanmak istedikleri yönündeki irade beyanlarını hakim önünde açıklamaları gereklidir.

Anlaşmalı boşanma davası hangi sebeple açılabilir?

Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için eşlerin herhangi bir sebebe ihtiyacı yoktur. Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması ve yukarıda ayrıntıları ile açıklanan taraflarca üzerinde anlaşılmış ortak bir protokolün hazırlanması anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için yeterlidir.

İzmir’de Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer?

Anlaşmalı boşanma davası yukarıda da açıklandığı üzere eksiksiz hazırlanan bir protokol ile dava açılması halinde tek celsede sona erer; davanın karara bağlanması ortalama olarak 1 ay ile 4 ay arasında sürer.

İzmir’de Boşanma Avukatı ücreti ile birlikte Anlaşmalı boşanma davasının maliyeti ne kadar olur?

Anlaşmalı boşanma davası açılırken dava harç ve giderleri mahkeme veznesine peşin olarak yatırılmalıdır. Dava harç ve giderleri yatırılmadan mahkemeye sadece boşanma dilekçesi ile hazırlanan protokolün sunulması mümkün değildir.

Açılacak anlaşmalı boşanma davasının maliyeti çekişmeli boşanma davasına nazaran daha az masraflı olacaktır. Çekişmeli boşanma davasında olduğu gibi anlaşmalı boşanma davasında tanıklar veya bilirkişi için veya sair deliller için ayrıca masraf yapılmasına, gider yatırılmasına gerek olmayacaktır. Anlaşmalı boşanma dava açılma ortalama maliyetleri 2021 yılı için yaklaşık 300 tl ile 400 tl arasında bir miktar olacaktır. Boşanma Avukatı İzmir ücretleri ise değişken olabilmektedir. Bu bakımdan asgari ücret tarifesini inceleyerek genel bir düşünce sahibi olabilirsiniz.

Çekişmeli boşanması davası İzmir’de nerede ve nasıl açılır?

Çekişmeli boşanma davasının açılması için öncelikle davanın açılacağı yer mahkemesinin yani yetkili mahkemenin belirlenmesi gereklidir. Yetkisiz mahkemede dava açılması zaten uzun sürede sonuçlanan çekişmeli boşanma davasının çok daha uzun sürelerde tamamlanmasına sebep olacaktır.

Çekişmeli boşanma davasına bakmaya yetkili mahkemeler yani eşlerden birinin çekişmeli boşanma davasını açabileceği mahkemeler şunlardır:

 1. Davacının (eşlerden birinin) yerleşim yerindeki aile mahkemesi
 2. Davalının (eşlerden diğerinin) yerleşim yerindeki aile mahkemesi
 3. Boşanmak isteyen eşlerin davadan önceki 6 ay süresince birlikte oturdukları yerdeki aile mahkemesi

Boşanmak isteyen taraflardan birinin yukarıdaki yerlerden birinde, iki nüsha dava dilekçesi, varsa eklemek istediği belgeler ve nüfus cüzdan fotokopisini ekleyerek boşanma davasını avukatsız olarak kendisi açması mümkündür.

İzmir Boşanma Avukatı’na Göre Çekişmeli boşanma davası hangi sebeplerle açılabilir?

Medeni Kanun’a göre, eşlerden biri tarafından açılacak boşanma davası sebepleri şu şekildedir:

●Zina

●Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış

●Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme

●Terk

●Akıl hastalığı

●Evlilik birliğinin sarsılması

Zina sebebiyle boşanma davası nasıl olmaktadır?

Eşlerden birinin zinasına dayanarak diğer eş boşanma davası açabilir. Yani eşlerden birinin diğerini aldatması Medeni Kanun’a göre boşanma için yeterli bir sebeptir.

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Ayrıca zina halinde diğer eşin affetmesi eşin affedilen zina nedeni ile boşanma hakkını elinden almaktadır.

Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davası nedir?

Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma davası nedir?

Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.

Terk sebebiyle boşanma davası nedir?

Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir.

Ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hakim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur.

Bu ihtar gerektiğinde ilan yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.

Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası nedir?

Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.

Evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma davası nedir?

Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

Çekişmeli boşanma davasına katılmak zorunda mıyım?

Tarafların vekalet verdiği bir boşanma avukatı varsa, tarafların çekişmeli boşanma davasına bizzat katılma zorunluluğu yoktur.

Çekişmeli boşanma davası, boşanma sebeplerinden birinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin ispatı konusunda bir tartışma sürecinin yürütüldüğü bir dava türüdür.

Boşanma davasında duruşma ve dava sürecinde; dava dilekçesi ve cevap dilekçesinde ileri sürülen iddia ve savunmaya ait delillerin karşılıklı olarak hakim önünde değerlendirilmektedir.

Çekişmeli boşanma davası bir boşanma avukatı vasıtasıyla takip edildiğinde tarafların duruşmaya bizzat katılma zorunluluğu yoktur.

Çekişmeli boşanma davasında tarafları temsilen boşanma avukatları vekil olarak dava sürecini takip edecek, beyan ve taleplerde bulunacak, delillerin ikamesi ve değerlendirilmesinde asil adına vekil olarak görev yapacaktır.

Fakat tarafların vekalet verdiği bir boşanma avukatı yoksa avukatı olmayan taraf duruşmalara bizzat katılarak davayı takip etmeli, karşı tarafın iddialarına karşı cevap ve savunma yapmalıdır. iddialara karşı yapılan savunmaları delillendirmelidir.

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer?

Çekişmeli boşanma davası; dava dilekçesinin hazırlanması, tebligatların tamamlanması, dilekçe teatisinin tamamlanması, ön inceleme duruşması yapılması, ara duruşmaların görülmesi, tanıkların dinlenilmesi, delillerin ikamesi ve karar duruşması olmak üzere pek çok aşamadan oluşmaktadır.

Çekişmeli boşanma davasının süresi; dinlenecek tanık sayısı ile tanıkların duruşmaya davete süresinde katılıp katılmamaları, başka kurum ve kuruluşlardan talep edilen evrakların gelme süreleri, istenen evrakların süresinde gelip gelmemesi ve tarafların araştırılmasını istedikleri diğer hususlara göre belirlenebilmektedir.

Bunun yanında dava sürecinde hakim değişikliği veya diğer mazeret nedenlerinin ortaya çıkması da dava süresini etkilemektedir. Ortalama olarak çekişmeli boşanma davaları 1 yıl ile 3 yıl gibi bir süre aralığında sonuçlandığını söyleyebiliri.

Çekişmeli boşanma davasının masrafı nedir?

Çekişmeli  boşanma davası açılırken dava harç ve giderleri mahkeme veznesine peşin olarak yatırılmalıdır. Dava harç ve giderleri yatırılmadan boşanma davası açılması mümkün değildir.

Ancak adli yardım hükümlerinden faydalanma hali mahkemenin kabulüne bağlı olarak ayrıca değerlendirilebilecektir.

Açılacak boşanma davasının maliyeti davada dinlenecek tanık sayısı, dava dosyasının bilirkişiye gidip gitmeyeceği, başka kurumlardan belge istenip istenmeyeceğine göre farklılık gösterir. Çekişmeli boşanma davası açma maliyeti ortalama olarak 450 tl ile 700 tl arasındadır.

Çekişmeli Boşanma Davası açıldıktan sonra anlaşmalı boşanma davasını çekişmeli boşanmaya, çekişmeli boşanma davasını anlaşmalı boşanmaya çevirmek mümkün müdür?

Anlaşmalı olarak açılan boşanma davasının belirlenen duruşma gününde anlaşmadan vazgeçildiğine ilişkin hakim önünde beyanda bulunarak çekişmeli boşanma davasına çevrilmesi mümkündür.

Yine aynı şekilde çekişmeli olarak açılan boşanma davasının, eşlerin boşanma ve sonuçları hususunda anlaşmaya varması ile anlaşmalı boşanma davasına çevrilmesi mümkündür.

Boşanma davası süresince eşimden nafaka alabilmem mümkün mü?

Boşanma davası devam ettiği sürece, eşlerden birinin diğer eşten barınma, geçinme ihtiyaçlarını sağlamasına yetecek kadar bir tedbir nafakası talep etmesi ve tedbir nafakası alması mümkündür.

Boşanma davasının sonunda eşlerden birine bağlanan, devamlı surette ödenen yoksulluk nafakası tedbir nafakasından farklıdır. Tedbir nafakası yalnızca boşanma davasının devamı süresince ödenecek bir nafaka türüdür.

BOŞANMANIN SONUÇLARI NELERDİR?

Boşanan Kadının Kişisel Durumu

Boşanma hâlinde kadın, evlenme ile kazandığı kişisel durumunu korur; ancak, evlenmeden önceki soyadını yeniden alır. Eğer kadın evlenmeden önce dul idiyse hâkimden bekârlık soyadını taşımasına izin verilmesini isteyebilir.

Kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlanırsa, istemi üzerine hakim, kocasının soyadını taşımasına izin verir.

Koca, koşulların değişmesi halinde soyadı kullanım izninin kaldırılmasını isteyebilir.

Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat

Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.

Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan boşanma halinde manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

Boşanmada maddi ve manevi tazminat davası, boşanma davası ile birlikte açılmamış ise, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içinde ayrı bir dava şeklinde de açılabilir.

Boşanma Davası ve Yoksulluk Nafakası

Boşanma neticesinde yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak boşanma davasında nafaka isteyebilir. Bu nafakaya yoksulluk nafakası denilmektedir.

Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.

Tazminat ve Nafakanın Ödenme Biçimi

Maddi tazminat ve yoksulluk nafakasının toptan veya durumun gereklerine göre irat biçiminde ödenmesine karar verilebilir.

Manevi tazminatın irat biçiminde ödenmesine karar verilemez.

İrat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya nafaka, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü hâlinde kendiliğinden kalkar; alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi hâlinde mahkeme kararıyla kaldırılır.

Tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hâllerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir.

Hakim, istem halinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

Nafaka Davasında Yetkili Mahkeme

Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında, nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.

Boşanma Nedeniyle Açılan Davalarda Zamanaşımı

Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

Boşanma Sonucunda Malların Tasfiyesi

Boşanma halinde, eşlerin bağlı olduğu rejime ilişkin hükümlere göre mallar tasfiye edilir. Eşler herhangi bir rejim tercih etmemişse; edinilmiş mallara katılma rejimi çerçevesinde tasfiye edilir.

Boşanma Sonucu Eşlerin Miras Hakları

Boşanan eşler, bu sıfatla birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar ve boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine sağlanan hakları, aksi tasarruftan anlaşılmadıkça, kaybederler.

Boşanma davası devam ederken, ölen eşin mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi ve diğer eşin kusurunun ispatlanması halinde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Çocuklar Bakımından Ana ve Babanın Hakları

Mahkeme boşanma veya ayrılığa karar verirken, olanak bulundukça ana ve babayı dinledikten ve çocuk vesayet altında ise vasinin ve vesayet makamının düşüncesini aldıktan sonra, ana ve babanın haklarını ve çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenler.

Anne ve baba evli iken dünyaya gelen çocuğun velayetini anne ve baba evlilik devam ettiği sürece birlikte kullanırlar. Evlilik devam ederken ana ve babadan birinin ölümü hâlinde velayet sağ kalan eşe ait olacaktır. Anne ve babanın boşanması halinde ise velayet çocuk kendisine bırakılan tarafa ait olacaktır. Çocuğun velayeti boşanma davası içerisinde görüleceği gibi velayetin değiştirilmesi haricen bir dava ile de görülebilmektedir.

Velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlâk bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır.

Hakim, istem halinde irat biçiminde ödenmesine karar verilen bu giderlerin gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

Ana veya babanın başkasıyla evlenmesi, başka bir yere gitmesi veya ölmesi gibi yeni olguların zorunlu kılması hâlinde hakim, re’sen veya ana ve babadan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alır.

Yukarıda ayrıntılı şekilde nerede, nasıl açılacağı ve yürütüleceği ile sonuçları açıklanan boşanma davasında çekişmeli veya anlaşmalı boşanma davalarından hangisinin lehte olduğu, nafaka, velayet, mal paylaşımı, maddi ve manevi tazminat gibi sorunların nasıl çözüleceği konularında bir İzmir boşanma avukatı ile görüşülerek hareket edilmesi ileride doğabilecek hak kayıplarının önüne geçilmesi bakımından önemlidir.

İzmir Boşanma Avukatına Ulaşın

Boşanma davalarının hem süreçleri hem sonuçları kişilerin hayatlarını ciddi olarak etkilemektedir. Bu nedenle boşanma davaları öncelikle açılmadan önce çok hassas şekilde ele alınmalı dava süreci ve boşanma gerekçeleri değerlendirilmelidir. Boşanma davası açıldıktan sonra doğru, kararlı ve etkili bir süreç yürüterek yıpranma ve hak kayıplarının önüne geçilmelidir. Dava süreci; hem ekonomik haklar hem velayet ve boşanma kararı gibi diğer sonuçlara göre doğru şekilde yürütülmelidir.

Alanında uzman izmir boşanma avukatlarımıza ulaşmak için iletişim kanallarımız aracılığı ile iletişime geçebilirsiniz.

iletişim sayfamız için tıklayınız

5 Responses
 1. Gözel Hukuk & Danışmanlık

  Merhaba Derya hanım bu durumda mahkeme kararı yahut eşinizin muvafakati aranacaktır.

 2. Harun

  izmir boşanma avukatı olarak Gözel Hukuk’dan destek aldım bütün süreçte yanımda oldular teşekkür ediyorum

 3. melike ayşe secilmis

  Merhaba benim iki çocuğun var biri 1.50 yaşında diğeri 4 aylık bebekleri anneyemi verilir babayami

  1. Gözel Hukuk & Danışmanlık

   Merhaba,

   Çocukların velayeti mahkemenin takdirindedir. Anne bakımına muhtaç durumdaki çocukların velayeti annede bırakılması şeklinde genel bir yaklaşım olsa da hakim somut duruma göre çocuğun menfaatini gözetmek koşulu ile farklı bir karar da verebilecektir.

Cevap Yazın

error: Content is protected !!