Velayet davası ve velayetin değiştirilmesi – Velayet Davası Avukat

Velayet nedir?

Velayet, çocuğun bakım ve korunmasının sağlanması amacıyla kanunen öngörülmüş bir haktır. Ergin yani reşit olmayan 18 yaşından küçük çocuklar anne ve babanın velayeti altındadır. Yasal sebep olmadıkça velâyet ana ve babadan alınamaz.

Velayet davası nedir?

Velayet davası yani bir diğer deyişle velayetin değiştirilmesi davası, çocuğun velayeti kendisinde olmayan eşin diğer eşe karşı açtığı bir dava türüdür.

Velayet davası hangi mahkemede açılır?

Velayet davası ile aile hukukundan kaynaklanan bir uyuşmazlığın çözümü amaçlandığından bu dava Aile Mahkemelerinde açılır.

Velayet davası hangi yerdeki Aile Mahkemesi’nde açılır?

Velayet davası, velayet hakkına sahip eşin yerleşim yeri mahkemesinde, yani aynı zamanda çocuğun yerleşim yeri mahkemesinde açılır.

Velayetin değiştirilmesi davası hangi nedenlerle, nasıl açılır?

Velayetin değiştirilmesi davası, velayet hakkının verildiği anne veya babanın velayet hakkını gereği gibi kullanmaması nedeniyle çocuğun menfaatinin gerektirdiği durumlarda açılan bir davadır.

Velayetin değiştirilmesi için velayet hakkına sahip ebeveyn bakımından meydana gelen bir olayın olması ve bu durumun velayet görevini aksatmış olması gerekir. Örneğin velayet kendisinde kalan anne veya babadan birinin yeniden bir başkasıyla evlenmesi, çocuğun velayet hakkı kendisinde olmayan annede ya da babada bırakılması veya çocuğun üçüncü bir kişinin yanında bırakılması, velayet hakkına sahip anne ya da babanın düzenli olarak yaşadığı yerden başka bir yere gitmesi, çocuğun bakım ve eğitim giderlerini karşılayamayacak durumda olması velayetin değiştirilmesi için geçerli sebeplerdir.

Geçerli bir sebebin varlığı halinde bu geçerli sebebi izah eden bir dilekçe ile Aile Mahkemesi’ne yapılacak başvuru velayet davası açmak için yeterli olacaktır. Fakat dava dilekçesinde yer verilen sebepler ispat edilerek sözü edilen sebeplerin gerçekleştiği konusunda mahkeme hakiminin ikna edilmesi gereklidir. Aksi halde velayetin değiştirilmesi için geçerli bir sebebin olduğuna ikna olmayan bir hakim davayı reddedecektir.

Velayetin değiştirilmesinden sonra nafaka nasıl belirlenir?

Anne ve babanın -velayet hakkı kimde olursa olsun- çocuğun bakım ve eğitim giderleri bakımından katkıda bulunmak yükümlülüğü hiçbir zaman değişmez ve ortadan kalkmaz. Bu nedenle velayet değiştirildiği takdirde, nafaka yükümlülüğü de taraf değiştirecektir.

Hakim bu durumu velayetin değiştirilmesi davasında karara bağlayacak ve iştirak nafakası yükümlülüğünü bu defa velayet hakkı kaldırılan tarafa yükleyecektir.

Anne baba evli iken velayet nasıl kullanılır?

Anne ve baba evli iken dünyaya gelen çocuğun velayetini anne ve baba evlilik devam ettiği sürece birlikte kullanırlar. Evlilik devam ederken ana ve babadan birinin ölümü hâlinde velayet sağ kalan eşe ait olacaktır. Anne ve babanın boşanması halinde ise velayet çocuk kendisine bırakılan tarafa ait olacaktır.

Anne ve baba evli değilse velayet nasıl kullanılır?

Ana ve baba evli değilse velâyet anaya aittir. Anne 18 yaşından küçük, kısıtlı veya ölmüş ya da velâyet kendisinden alınmışsa hâkim, çocuğun menfaatine göre, çocuğa vasi atar veya çocuğun velâyetini babaya verir.

Üvey çocukların velayeti nasıl kullanılır?

Eşler, ergin yani reşit olmayan üvey çocuklarına da özen ve ilgi göstermekle yükümlüdürler. Kendi çocuğu üzerinde velâyeti kullanan eşe, diğer eş uygun bir şekilde yardımcı olur; durum ve koşullar zorunlu kıldığı ölçüde çocuğun ihtiyaçları için onu temsil eder.

Velayetin kapsamı nedir?

Anne ve baba, çocuğun bakım ve eğitimi konusunda onun menfaatini göz önünde tutarak gerekli kararları alır ve uygularlar.

Çocuk, anne ve babasının sözünü dinlemekle yükümlüdür.

Anne ve baba, olgunluğu ölçüsünde çocuğa hayatını düzenleme olanağı tanırlar; önemli konularda olabildiğince onun düşüncesini göz önünde tutarlar.

Çocuk, anne ve babasının rızası dışında evi terkedemez ve yasal sebep olmaksızın onlardan alınamaz.

Çocuğun adını anne ve babası koyar.

Velayet hakkı kapsamında çocuğa verilecek eğitim nasıl olmalıdır?

Anne ve baba, çocuğu olanaklarına göre eğitirler ve onun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâkî ve toplumsal gelişimini sağlar ve korurlar.

Anne ve baba çocuğa, özellikle bedensel ve zihinsel engelli olanlara, yetenek ve eğilimlerine uygun düşecek ölçüde, genel ve meslekî bir eğitim sağlarlar.

Çocuğun dinî eğitimini belirleme hakkı da anne ve babaya aittir. Ana ve babanın bu konudaki haklarını sınırlayacak her türlü sözleşme geçersizdir.

Çocuk ergin yani reşit olduktan sonra dinini seçmekte özgürdür.

Velayet altındaki çocuğun temsil edilmesi nasıl olur?

Ananeve baba, velâyet hakları çerçevesinde üçüncü kişilere karşı çocuklarının yasal temsilcisidirler. İyiniyetli üçüncü kişiler, eşlerden her birinin diğerinin rızasıyla işlem yaptığını varsayabilirler.

Velayet altındaki çocuğun fiil ehliyeti nasıl olur?

Velâyet altındaki çocuğun fiil ehliyeti, vesayet altındaki kişinin ehliyeti gibidir. Çocuk, borçlarından ana ve babanın çocuk malları üzerindeki haklarına bakılmaksızın kendi malvarlığı ile sorumludur.

Velayet altındaki çocuğun aileyi temsil etmesi nasıl olur?

Velâyet altındaki çocuk, ayırt etme gücüne sahip ise ana ve babanın rızasıyla aile adına hukukî işlemler yapabilir; bu işlemlerden dolayı ana ve baba borç altına girer.

Çocuğun korunması ve gerekli görülmesi halinde bir kuruma yerleştirilmesi nasıl olur?

Çocuğun menfaati ve gelişmesi tehlikeye düştüğü takdirde, anne ve baba duruma çare bulamaz veya buna güçleri yetmezse hâkim, çocuğun korunması için uygun önlemleri alır.

Çocuğun bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunur veya çocuk manen terk edilmiş hâlde kalırsa hâkim, çocuğu anne ve babadan alarak bir aile yanına veya bir kuruma yerleştirebilir.

Çocuğun aile içinde kalması ailenin huzurunu onlardan katlanmaları beklenemeyecek derecede bozuyorsa ve durumun gereklerine göre başka çare de kalmamışsa, anne ve baba veya çocuğun istemi üzerine hâkim aynı önlemleri alabilir.

Ana ve baba ile çocuğun ödeme gücü yoksa bu önlemlerin gerektirdiği giderler Devlet tarafından karşılanır.

Velayetin kaldırılmasına hangi hallerde karar verilir?

Çocuğun korunmasına ilişkin diğer önlemlerden sonuç alınamaz ya da bu önlemlerin yetersiz olacağı önceden anlaşılırsa, hâkim aşağıdaki hâllerde velâyetin kaldırılmasına karar verir:

  1. Ana ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri sebeplerden biriyle velayet görevini gereği gibi yerine getirememesi.
  2. Ana ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklaması.

Bu sebeplerle velayetin anne ve babanın her ikisinden de kaldırılırılması halinde çocuğa bir vasi atanır. Verilen kararda aksi belirtilmedikçe, velâyetin kaldırılmasına dair verilen karar mevcut ve doğacak bütün çocukları kapsar.

Velayet hakkına sahip anne veya babanın yeniden evlenmesi halinde velayet kaldırılır mı?

Velâyete sahip anne veya babanın yeniden evlenmesi, velâyetin kaldırılmasını gerektirmez. Fakat çocuğun menfaati gerektirirse velâyet sahibi değiştirilebileceği gibi, durum ve koşullara göre velâyet kaldırılarak çocuğa vasi de atanabilir.

Velayetin kaldırılması ile anne ve babanın çocukları üzerindeki sorumlulukları sona erer mi?

Velâyetin kaldırılması hâlinde ana ve babanın çocuklarının bakım ve eğitim giderlerini karşılama yükümlülükleri devam eder.  

Fakat anne ve baba ile çocuğun ödeme gücü yoksa bu giderler Devlet tarafından karşılanır.

Velayet durumunda değişiklik olması halinde nasıl bir yol izlenir?

Durumun değişmesi hâlinde, çocuğun korunmasına ilişkin önlemlerin yeni koşullara uydurulması gerekir. Velayetin kaldırılmasını gerektiren sebep ortadan kalkmışsa hakim, re’sen ya da ana veya babanın istemi üzerine velayeti geri verir.

Velayet davası avukat gerekli mi? Velayet davasında avukatın rolü nedir?

Velayet davaları yukarıda anlatıldığı üzere pek çok detaya sahip davalardandır. Velayet davası avukatı sürecin en iyi şekilde yürütülmesi, çocuğun ve ebeveynlerin hakları çerçevesinde doğru kararın verilmesinde etkili bir rol oynamaktadır. Dava sürecinin yıpratılıcığına ayrıca hukuki donanım eksikliği eklendiğinde kişilerin hayatları fazlasıyla etkilenebilmektedir. Bu nedenle velayet davalarında uzman bir avukattan destek alınmasını tavsiye etmekteyiz.

Velayet Davası Avukatı

Velayet davasının hassasiyeti ve sonuçları birlikte değerlendirildiğinde, velayet ve boşanmaya ilişkin davaların uzman bir avukat aracılığı ile takip edilmesi önem arz etmektedir. alanında uzman velayet davası avukatına ulaşmak için iletişim kanallarımız aracılığı ile bize ulaşabilirsiniz. Dilerseniz online danışmanlık randevunuzu sitemiz üzerinden hemen oluşturabilirsiniz.

iletişim sayfamız için tıklayınız

1 Response
  1. Deniz

    Her şeyden önem verdiğim velayet davamda beni dinleyen, anlayan ve ne gerekiyorsa yapan bir avukat görmek benim için çok önemliydi. Dava sonucunda söylediğiniz gibi olumlu bir karar ile davamı kazanıp çocuğumla yanyana olmak benim için çok mutluluk verici. Var olun

Cevap Yazın

error: Content is protected !!