Kayyım Nasıl ve Niçin Atanır? İzmir Avukat

Kayyımlığı gerektiren haller nelerdir?


Vesayet makamı, aşağıda yazılı olan veya kanunda gösterilen diğer hâllerde ilgilisinin isteği üzerine veya re’sen temsil kayyımı atar:

 1. Ergin bir kişi, hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri bir sebeple ivedi bir işini kendisi görebilecek veya bir temsilci atayabilecek durumda değilse,
 2. Bir işte yasal temsilcinin menfaati ile küçüğün veya kısıtlının menfaati çatışıyorsa,
 3. Yasal temsilcinin görevini yerine getirmesine bir engel varsa.

Vesayet makamı, yönetimi kimseye ait olmayan mallar için gereken önlemleri alır ve özellikle aşağıdaki hallerde bir yönetim kayyımı atar:
Kanun gereği;

 1. Bir kimse uzun süreden beri bulunamaz ve oturduğu yer de bilinemezse,
 2. Vesayet altına alınması için yeterli bir sebep bulunmamakla beraber, bir kişi malvarlığını kendi başına yönetmek veya bunun için temsilci atamak gücünden yoksunsa,
 3. Bir terekede mirasçılık hakları henüz belli değilse veya ceninin menfaatleri gerekli kılarsa,
 4. Bir tüzel kişi gerekli organlardan yoksun kalmış ve yönetimi başka yoldan sağlanamamışsa,
 5. Bir hayır işi veya genel yarar amacı güden başka bir iş için halktan toplanan para ve sair yardımı yönetme veya harcama yolu sağlanamamışsa.
  İstek üzerine;
  -İsteğe bağlı kısıtlama sebeplerinden biri varsa, ergin bir kişiye kendi isteği üzerine bir kayyım atanabilir.

Yasal danışmanlığı gerektiren haller
Kısıtlanması için yeterli sebep bulunmamakla beraber korunması bakımından fiil ehliyetinin sınırlanması gerekli görülen ergin bir kişiye aşağıdaki işlerde görüşü alınmak üzere bir yasal danışman atanır:

 1. Dava açma ve sulh olma,
 2. Taşınmazların alımı, satımı, rehnedilmesi ve bunlar üzerinde başka bir aynî hak kurulması,
 3. Kıymetli evrakın alımı, satımı ve rehnedilmesi,
 4. Olağan yönetim sınırları dışında kalan yapı işleri,
 5. Ödünç verme ve alma,
 6. Ana parayı alma,
 7. Bağışlama,
 8. Kambiyo taahhüdü altına girme,
 9. Kefil olma.
  Aynı koşullar altında bir kimsenin malvarlığını yönetme yetkisi, gelirlerinde dilediği gibi tasarruf hakkı saklı kalmak üzere kaldırılabilir.

Temsil ve yönetim kayyımı ile yasal danışman atama yetkisi
-Temsil kayyımı, kendisine kayyım atanacak kimsenin yerleşim yeri vesayet makamı tarafından atanır.
-Yönetim kayyımı, malvarlığının büyük bölümünün yönetildiği veya temsil edilen kimsenin payına düşen malların bulunduğu yer vesayet makamı tarafından atanır.

Temsil ve yönetim kayyımı ile yasal danışman atama usulü nedir?


-Vasinin atanması usulüne ilişkin kurallar, kayyım ve yasal danışmanın atanmasında da uygulanır. Kayyım veya yasal danışman atanmasına ilişkin karar, ancak vesayet makamının gerekli görmesi hâlinde ilân olunur.

Kayyım Atanmasında Görevli Mahkeme nedir?


Kanun metninde kayyımı atamaya görevli ve yetkili olarak gösterilen, kendisine kayyım atanacak kimsenin yerleşim yeri vesayet makamı ifadesi, kayyım atamaya görevli olarak Sulh Mahkemelerini işaret etmektedir.

Kayyım Atamasında Yetkili Mahkeme Hangisidir?


Temsil kayyımı atamasında yetkili mahkeme, kendisine kayyım atanacak kimsenin yerleşim yeri vesayet makamı olan Sulh Hukuk Mahkemesidir.
Yönetim kayyımı atanmasında yetkili mahkeme mal varlığının büyük bölümünün yönetildiği yahut temsil edilen kişinin payına düşen malların bulunduğu yer vesayet makamı olan Sulh Hukuk Mahkemesidir.

Kayyım davasında izmir avukatının rolü nedir?

Hukukumuzdaki kayyım ve vesayet müessesinin önemi ve sonuçlarının ciddiyeti değerlendirildiğinde medeni hukuk alanında uzmanlaşmış bir izmir avukatından destek almak önem arz etmektedir.

Kayyım ile ilgili hukuki destek için iletişim kanallarımız aracılığı ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.

iletişim sayfamız için tıklayınız

Cevap Yazın

error: Content is protected !!