Uzaklaştırma ve Koruma Tedbirleri Nelerdir? 6284 sayılı Kanun Kapsamında Koruma Tedbiri Nasıl Alınır?

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Yönelik Kanuna Göre uzaklaştırma kararı ve koruma tedbiri alma imkanı öncelikle kadın ve çocuklara tanınmış olsada olayın durumu ve şartlarına bağlı olarak ailenin diğer fertlerine de bu karar verilebilmektedir.

6284 Sayılı Kanunun yasalaşmasındaki hukuki amaç; şiddete uğramış veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi için tedbirlerin alınmasının sağlanmasıdır.

2 farklı tedbir kararı vardır. Ve bu 2 farklı karar 2 farklı yerden alınabilmektedir.

Tedbir Kararları Önleyici ve Koruyucu olarak 2 ye ayrılır. Koruma kararları gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mülki amir tarafından verilir. Genel olarak da Aile Mahkemeleri yetkilidir.

Mülki Amir Tarafından Verilen Koruyucu Tedbir Kararları

 1. Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması.
 2.  Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere, geçici maddi yardım yapılması.
 3.  Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi.
 4. Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması.
 5.  Gerekli olması hâlinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını desteklemek üzere dört ay, kişinin çalışması hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla, on altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve belgelendirilmek kaydıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle kreş imkânının sağlanması.

Aile Mahkemesi Hakimi Tarafından Verilen Koruyucu Tedbir Kararları

 1. 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.
 2. İşyerinin değiştirilmesi.
 3. Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi.
 4. Türk Medenî Kanunundaki şartların varlığı hâlinde ve korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması

Aile Mahkemesi Hakimi Tarafından Verilen Önleyici Tedbir Kararları

 1. Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.
 2.  Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.
 3.  Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.
 4.  Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.
 5.  Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.
 6.  Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.
 7.  Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.
 8.  Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi.
 9.  Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi.
 10.  Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması.
 11. Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması

Tedbir kararı en çok 6 ay için verilebilir. Ancak şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin anlaşıldığı hâllerde, resen, korunan kişinin ya da Bakanlık veya kolluk görevlilerinin talebi üzerine tedbirlerin süresinin veya şeklinin değiştirilmesine, bu tedbirlerin kaldırılmasına veya aynen devam etmesine karar verilebilir.

Koruma Tedbirlerinin İhlalinin Yaptırımı

Koruma tedbir kararını ihlal eden kişi Aile Mahkemesinin yapacağı yargılama neticesinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacaktır.

Yapmış olduğu ihlali tekrar eden kişi hakkında ise 15 günden 30 güne kadar zorlama hapsi verilebilecektir.

Koruma ve uzaklaştırma tedbirlerinin mahiyeti ve sonuçlarının önemi bakımından bu alanda yaşadığınız sorunlar karşısında alanında uzman bir aile ve boşanma avukatından destek almanız sizin için çok önemli olacaktır. Alanında uzman avukatımızdan destek almak için iletişim kanallarımız üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Cevap Yazın

error: Content is protected !!