Uyuşturucu Madde Kullanımını Özendirme – Kullanımını Kolaylaştıma Suçu Ceza Avukatı

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme ve uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma suçunu izmir ceza avukatı olarak ele alacağız.

Bu suç tipi özellikle sosyal medyanın kullanımı arttıkça daha çok karşımıza çıkmaya başladı. Özellikle uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçu alenen işlenmesi gerekli olan bir suçtur. Yani sayısı bilinmeyen kişiye karşı işlenmesi suçun unsurunu tamamlayacaktır. Sosyal medya bu konuda suçun unsurunun tamamlanmasında kolaylık sağlamaktadır. Bir başka açıyla suçun unsurunun oluştuğu konusunda kanaat oluşturabilmektedir.

Hükmün konulmasının asıl gayesi:

  • uyuşturucu maddeye ulaşmayı zorlaştırmak,
  • kullanımını zorlaştırmak,
  • talep oluşturulmasının önüne geçmek,
  • radyo, televizyon ve basılı yayınlardan uyuşturucu maddelerin görünürlüğünün önüne geçmektir.

Ancak sosyal medyanın yaygınlaşması profesyonel ve amatör yayıncıların bu maddeden yargılanmaya başlanmasına neden olmuştur.

Ceza avukatından profesyonel hukuki destek almayan yayıncılar; oto kontrolleri ve görgüleri ile hareket ederek taksirle (kasıt olmaksızın) özendirme eylemini gerçekleştirmektedirler. Özendirme eylemi gerçekleşmiş ya da gerçekleşmemiş olsa dahi suçun asıl unsuru kasten işlenmesidir. Bu nedenle taksiren bu suçun işlenmesi sonucunda bu suçun cezalandırılması mümkün değildir.

Uyuşturucu madde kullanımını özendirme ve kolaylaştırma suçunda failin kastı aranır.

Uyuşturucu madde kullanımını özendirme ve kolaylaştırma suçu kastla işlenebilir, yani fail hareket ile neticeyi bilerek ve isteyerek gerçekleştirmelidir. Failde madde kullanılmasına bir başkasına özendirme kastı yoksa, TCK m.190/2’de düzenlenen özendirme suçu oluşmaz.

Failin eylemi gerçekleştirirken kast ile hareket ettiğini ispat etme yükü, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme suçunun oluştuğu iddiasını ortaya koyan iddia makamına ait olsa da işbu suç bağlamında açılan ceza davaları ve ceza soruşturmalarında izmir ceza avukatı olarak müvekkillerimizin kasıtlı bir eylemin içinde olmadıklarını ispat etmekteyiz.

Uyuşturucu madde kullanımını özendirme ve kolaylaştırma suçu Ceza Kanunu md. 190’da hüküm altına alınmıştır. Tck md.190 şöyledir:

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alan, kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren kişi beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren veya bu nitelikte yayın yapan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Maddede, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılma­sını kolaylaştırıcı hareketler, suç olarak tanımlanmıştır.

Birinci fıkranın (a) bendinde, bir kimsenin başkasına uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlaması cezalandırılmaktadır. Dikkat edilmelidir ki, burada ki­şiye uyuşturucu veya uyarıcı madde verilmemektedir. Aksi takdirde yukarı­daki maddenin dördüncü fıkrasında tanımlanan suç oluşur.

Bu suç açısından önemli olan, kişiye uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmasını kolaylaş­tırmak için özel yer temin etmek, uyuşturucu veya uyarıcı madde dışında diğer donanım ve malzemeleri temin etmektir. Suçun oluşması için kendi­sine kolaylık sağlanan kişinin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması gerekmemektedir.

Fıkranın (b) bendinde, bu suçu oluşturan ikinci seçimlik hareket ta­nımlanmıştır. Buna göre, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullananların ya­kalanmalarını zorlaştırıcı önlemler almak, söz konusu suçu oluşturacaktır.

Fıkranın (c) bendine göre, uyuşturucu veya uyarıcı maddelere ilişkin kullanma yöntemleri konusunda kişilere bilgi verilmesi de bu suçu oluşturur.

Maddenin ikinci fıkrasında, bu suçun belli meslek ve sanatı icra eden kişiler tarafından işlenmesi, daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsur olarak tanımlanmıştır.

Üçüncü fıkrada ise, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasının alenen özendirilmesi veya bu nitelikte yayın yapılması, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır.

Ayrıca şunu belirtmek gerekir ki yargı kararlarına göre esrar kullanmak için yer arayan bir arkadaşına işyerinin deposunun anahtarını veren kişi uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma suçunu işlemiş olur.

Yine kullanılmaya elverişli hale getiren donanım ve malzemeyi temin eden kişi de bu madde kapsamında cezalandırılacaktır. Ancak kendi evinde birlikte uyuşturucu madde kullanmaktan ibaret eyleminin özel yer ve donanım veya malzeme sağlama olarak değerlendirilemeyeceğine yargı kararları ile sabittir.

Uyuşturucu madde kullanımı özendirme suçu, ceza avukatına danışın:

Türk Ceza Kanunu madde 190 uyuşturucu madde kullanımını özendirme ve kolaylaştırma hakkında genel bilgilendirmelerde bulunduk. Bu konuda açılacak ceza soruşturmaları ve ceza davaları suçun ehemmiyeti ve ceza miktarı dikkate alındığında alanında uzman ceza avukatından destek almak hayati önem arz etmektedir. Alanında uzman izmir ceza avukatımızdan destek almak için iletişim kanallarımız aracılığı ile iletişime geçebilirsiniz.

2 Responses
  1. Samet

    Avukat bey merhaba ben facebook sayfamdan dolayı uyuşturucuya özendirme suçundan 4 yıl hapis 16 bin tl para cezası aldım şuan yargıtayda onanmayi bekliyorum onanirsa ne kadar yatarım herkes farklı bişey söylüyor şaştım kaldım.

Cevap Yazın

error: Content is protected !!