Terör Örgütüne Üyelik Suçu Nedir? Ceza Avukatı

Terör örgütüne üyelik suçu nedir? Terör örgütüne üyelik suçu avukat

Terör Nedir?

Terör tanımı Terörle Mücadele Kanununda yapılmıştır.

Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir.

Terör suçlusu ise yine TMK da şöyle tanımlanmıştır.

Birinci maddede belirlenen amaçlara ulaşmak için meydana getirilmiş örgütlerin mensubu olup da, bu amaçlar doğrultusunda diğerleri ile beraber veya tek başına suç işleyen veya amaçlanan suçu işlemese dahi örgütlerin mensubu olan kişi terör suçlusudur. Terör örgütüne mensup olmasa dahi örgüt adına suç işleyenler de terör suçlusu sayılır

Örgüte Üyelik Suçu Türk Ceza Kanununda tanımlanmıştır. Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla kurulmuş ve örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından terör suçlarını işlemeye elverişli olan bir örgüte üyelik halinde söz konusu olabilecek bir suçtur. Bir örgütün varlığından bahsedebilmek için en az üç kişi olması gerekir.

Örgüt üyesi, örgüt amacını benimseyen, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olan ve bu suretle verilecek görevleri yerine getirmeye hazır olmak üzere kendi iradesini örgüt iradesine terk eden kişidir.

Örgüt üyeliği, örgüte katılmayı, bağlanmayı, örgüte hakim olan hiyerarşik gücün emrine girmeyi ifade etmektedir.

Örgüt üyesi örgütle organik bağ kurup faaliyetlerine katılmalıdır. Organik bağ, canlı, geçişken, etkin, faili emir ve talimat almaya açık tutan ve hiyerarşik konumunu tespit eden bağ olup, üyeliğin en önemli unsurudur.

Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar, TCK madde 220/2 bağlamında iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak terör örgütleri bakımından yapılacak üyelik suçlamaları bakımından TCK madde 314/2 ye göre silahlı örgüte üyelikten değerlendirme yapılacaktır. Silahlı örgüte üye olmanın cezası ise kanunumuzda 5 yıldan 10 yıla kadar olarak belirlenmiştir.

Terör Suçlarında ise Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Verilecek Cezalar yarı oranında artırılacaktır.

3 ve 4 üncü maddelerde yazılı suçları işleyenler hakkında ilgili kanunlara göre tayin edilecek hapis cezaları veya adlî para cezaları yarı oranında artırılarak hükmolunur. Bu suretle tayin olunacak cezalarda, gerek o fiil için, gerek her nevi ceza için muayyen olan cezanın yukarı sınırı aşılabilir. Ancak, müebbet hapis cezası yerine, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur. Suçun, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmiş olması dolayısıyla ilgili maddesinde cezasının artırılması öngörülmüşse; sadece bu madde hükmüne göre cezada artırım yapılır. Ancak, yapılacak artırım, cezanın üçte ikisinden az olamaz. Bu madde hükümleri çocuklar hakkında uygulanmaz.

Sonuç olarak Terör Örgütüne Üyelik Suçu bakımından verilecek cezada Türk Ceza Kanunu md.220/2 – md.314/2 ve Terörle Mücadele Kanunu md.5 değerlendirilerek 7,5 yıldan 15 yıla kadar ceza tanımlanmıştır.

Terör Örgütüne üyelik suçu bakımından ayrıca; örgüt faaliyeti çerçevesinde suç işlenmesi halinde bu suçlardan dolayı da cezaya hükmolunacaktır.

Terör Örgütüne Üyelik Suçunda Etkin pişmanlık

Örgüte üyelik suçları bakımından Türk Ceza Kanunu Madde 221 de Etkin Pişmanlık Hükümleri Yer Almaktadır.

  • Terör Örgütüne Üyelik Suçu Soruşturma Başlamadan Etkin Pişmanlık

Örgüt üyesinin, örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeksizin, gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

Suç işlemek amacıyla örgüt kuran, yöneten veya örgüte üye olan ya da üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen veya örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişinin, gönüllü olarak teslim olup, örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi vermesi halinde, hakkında örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz.

Terör Örgütüne Üyelik Suçu Yakalamadan Sonra Etkin Pişmanlık

Örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeden yakalanan örgüt üyesinin, pişmanlık duyarak örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya elverişli bilgi vermesi halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

Suç işlemek amacıyla örgüt kuran, yöneten veya örgüte üye olan ya da üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen veya örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişinin, yakalandıktan sonra örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi vermesi halinde, hakkında bu suçtan dolayı verilecek cezada üçte birden dörtte üçe kadar indirim yapılır.

Terör Örgütüne Üyelik Suçu bakımından bir kişi hakkında etkin pişmanlık hükümleri birden fazla uygulanamaz.

Terör Örgütüne Üyelik Suçu Avukatın Rolü

Terör Örgütüne Üyelik Suçunun cezasının alt ve üst sınırı, sonuçları ve yargılama sürecindeki hassasiyetler dikkate alındığında alanında uzman bir ceza avukatından destek almak önem arz etmektedir. Alanında uzman ceza avukatlarımızdan hukuki destek ve danışmanlık almak için iletişim kanallarımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

iletişim sayfamız için tıklayınız

Cevap Yazın

error: Content is protected !!