Muris Muvaazası Nedir? Miras Malı Geri Alınabilir mi ? İzmir Miras Davası Avukatı

MURİS MUVAZAASI – İzmir Miras Davası Avukatı

İzmir Miras Avukatı olarak mirasçıların mirastan eşit bir şekilde paylaşımının önüne geçen mirasbırakan tarafından sağlığında yapılan devirlerden muris muvazaası kapsamında kalan devirleri bu yazımızda işledik. Muris muvazaası davası ile miras malı geri alınabilir mi? Sorusunun cevabı anlamında yazımız önem arz etmektedir. Muris muvazaasının ispatlandığı davalarda tapu iptali ve tescili sağlanarak mirasçıların mirastan mal kaçırılmasının önüne geçtiği dava türüdür. Zamanaşımına tabi olmayan bu dava türü miras hukuku ve miras ev, arazi veya dükkanların ölümden önce ki devirlerine ilişkin olarak en önemli dava türlerinden biridir. İzmir Miras Davası avukatı olarak konunun detaylarını bu yazımızda inceledik.

MUVAZAA NEDİR?

Öncelikle muvazaa nedir onu tanımlamak gerekmektedir. Muvazaa tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacıyla bilerek ve isteyerek gerçek iradeleri ile beyanları arasında uygunsuzluk yaratmak suretiyle yaptıkları, görünüşte geçerli ama gerçekte geçerli olmayan işlemlerdir.

MUVAZAANIN ŞARTLARI NELERDİR?

Tarafların gerçek amaçları ile yaptıkları işlemlerin görünür kısmı arasında bilerek ve isteyerek yapılan bir uyumsuzluk olmalı,
Üçüncü kişileri aldatma amacı olmalı,
Tarafların muvazaalı işlem yapma konusunda aralarında anlaşmaları.

MUVAZAA TÜRLERİ NELERDİR?

Muvazaa mutlak muvazaa ve nispi muvazaa olarak ikiye ayrılır. Mutlak muvazaada taraflar aslında hiç yapmak istemedikleri hukuki işlemi üçüncü kişileri aldatmak amacıyla irade açıklamasında bulunurlar. Nispi muvazaada ise taraflar bir işlem yapmak istemekte ancak çeşitli nedenlerden ötürü üçüncü kişileri aldatmak için bu irade açıklamasını farklı yönde yaparlar.

MURİS MUVAZAASI NEDİR? İzmir Miras Avukatı

Muris muvazaası kısacası mirasçılardan mal kaçırmak amacıyla yapılan muvazaadır. Vefat eden mirasçı tarafından ölümünden önce çeşitli karşılıksız kazandırmalar (bağışlar) da bulunulması bunları tapuda gerçekte olduğundan farklı olarak satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi olarak göstermesidir.
Muris muvazaasını miras avukatları olarak nispi muvazaa olarak kabul etmekteyiz.

Muris muvazaası sebebiyle tapu iptal ve tescil davası açılabilir. Gerekli koşulların yerine getirildiği miras davası neticesinde devredilen taşınmazın devri iptal edilebilir.

Muris muvazaası ile ilgili en önemli dayanaklardan biri Yargıtay’ın 1.4.1974 tarihli 1/2 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararıdır.

MURİS MUVAZAASI MİRAS DAVASI KİMLER TARAFINDAN AÇILABİLİR?

Miras davası olarak kabul edilen muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davası miras bırakanın bütün mirasçıları tarafından açılabilecektir. Şahsen açılabilen bir dava olmasına karşın hukuki kavram ve kuralların tartışıldığı önemli bir dava olması nedeni ile başarılı bir netice için alanında uzman bir miras avukatı aracılığı ile açılması gereken bir miras davası türüdür.

MİRASBIRAKAN TARAFINDAN DEVRİ YAPILAN TAŞINMAZ İÇİN İSPAT YÜKÜ KİMDEDİR?

İspat yükü muvazaanın varlığını iddia eden davacı taraftadır. Dava açan mirasçılar, üçüncü kişi konumunda oldukları için iddialarını tanık dahil her türlü delille kanıtlayabilirler. Bu konuda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2022/89 Esas 2023/709 Karar sayılı ilamı örnek olarak gösterilebilir.

“Dosya kapsamında yer alan belgeler ile dinlenen tanık beyanlarına göre, miras bırakanın ekonomik durumunun yerinde olduğu, dava konusu taşınmazın satış tarihinde tapuda gösterilen bedel ile gerçek bedeli arasında fahiş fark bulunduğu, murisin dava konusu taşınmazı satmasını gerektirir makul ve haklı bir nedenin olduğu ortaya konulamadığı gibi davalı tarafça da tapudaki devir işlemi sırasında murise herhangi bir bedel ödenmediğinin kabul edildiği, murisin sağlığında tüm mirasçılarını kapsar şekilde yapılan bir taksim işleminin olmadığı, murisin dava konusu taşınmazı temlikinden sonra davalıdan diğer mirasçıların haklarını vermesini istediği, ölümünden sonra bu konuda tanıklık etmesi için davacı tanığına vasiyette bulunduğu, davalı ile ve kardeşi …’ın yaşları ve Almanya’da çalışarak geçirdikleri sürenin kısalığı ile tanık beyanları dikkate alındığında davalının yurt dışından gönderdiği paraların bu taşınmazla ilgisinin olmadığı, murisin davalıya yaptığı temliğin mal kaçırmak amaçlı bedelsiz ve muvazaalı olduğu sonucuna varılmıştır.”

GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME NERESİDİR? İZMİR MİRAS DAVA AVUKATI

Muris Muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davasında yetkili ve görevli mahkeme, taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesidir.

MURİS MUVAZAASI ZAMANAŞIMI SÜRESİ

Muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davalarında zamanaşımı yoktur. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 06.05.2015 tarihli 2013/1-2302 Esas 2015/1313 Karar sayılı ilamında da hüküm altına alınmıştır.

Kısacası; vefat eden kişiden mirasçılara kalması gereken ev, arsa, arazi, taşınmaz, dükkan veya ticari alanların vefat eden kişi mirasbırakan tarafından ölmeden önce sağlığında yaptığı bağışlamaların satış olarak veya ölünceye kadar bakım sözleşmesi olarak gösterilmesi durumunda; miras bırakanın mirasçıların bir kısmından mal kaçırma kastıyla hareket ettiği ispat edilebiliyorsa bu dava ile söz konusu taşınmazın tapu iptali yapılabilecektir.

Muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescili miras davaları neticelerinin önemi ve yargılama sürecinin ciddiyeti değerlendirilerek alanında uzman miras avukatı vasıtasıyla iş bu davaların açılması başarılı bir sonuç için önem arz etmektedir. Bu konuda uzman avukatımıza ulaşmak için iletişim kanallarımız aracılığı ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Cevap Yazın

error: Content is protected !!