Kira Tespit Davası Örnek Dilekçe (Kira Artış Davası )

İZMİR NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİNE

…/…./…..

DAVACI:

ADRES:

VEKİLİ:

ADRES:

DAVALI:

ADRES:

KONU : TBK m.344/3 gereği kira bedelinin 50.000,00 TL olarak belirlenmesi talepli kira bedeli tespit davası hakkındadır.

HARCA ESAS DEĞER : 40.000,00 TL

AÇIKLAMALAR

Davacı tarafın maliki olduğu “… Mah. … Sk. No:.. D:.. …./İzmir” adresinde bulunan ve İzmir İli, … İlçesi, … Mh., .. Ada, .. Parselde kayıtlı … nolu bağımsız bölüm hakkında davacı ve davalı yanın ……………. …./…./…. tarihli kira sözleşmesini imzalaması ile kira ilişkisi başlamıştır. (Ek-1).

Davacı . . . müvekkil ile davalı yan kira bedelinin tespitinde anlaşamamışlardır.

Davalı tarafa gönderilen İzmir … . Noterliğinin .. .. Yevmiye Nolu .. /.. /…. tarihli ihtarnamesi ile; .. / … /20.. tarihli yeni kira döneminde kira bedelinin 50.000,00 TL olarak ödenmesi, ödenen aylık 10.000,00 TL kira bedelinin bölge emsallere kıyasen çok düşük kaldığı, kira bedelinin 50.000,00 TL olarak belirlenmesi kabul edilmediği takdirde TBK m.344/3 uyarınca kira bedelinin belirlenmesi davası açılacağı ihtar edilmiştir.

İşbu ihtarname davalıya Ptt marifetiyle …/… / … tarihinde tebliğ edilmiştir. İhtarname ve tebliğ mazbatasını dava dilekçemizin ekinde sunmaktayız. (Ek-2).

Davalı tarafından kira sözleşmesine konu daire .. ,…., …, …, ve …. özelliklerine haizdir. Dava konusu taşınmaz ile benzer özellikli konutlara ilişkin bölge rayiçleri 75.000,00 TL civarındadır. Bölge rayiçlerini gösteren delillerimiz ektedir. (EK-3)

Taraflar arasındaki kira sözleşmesi ../…/….. tarihli olup davalı taraf bu kira sözleşmesi uyarınca 5 yılı aşkın süredir davacıya ait taşınmazda kiracıdır.

../…/….. tarihinde başlayacak yeni kira döneminde sözleşme veya yasal artış oranı uygulanarak belirlenecek kira bedeli; taşınmazın konumu, çevresi, niteliği emsal kira bedelleri ve ekonomik koşullar gözetildiğinde çok düşük kalmaktadır. Taraflar arasında ki sözleşme dengesi ekonomik koşullar nedeni ile bozulmuştur.

TBK m. 344/3’de hüküm altına alınan:

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hakim tarafından tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir.

hüküm doğrultusunda kira bedelinin emsal kira bedelleri göz önünde bulundurularak tespiti gerekmektedir.

…… Arabuluculuk Bürosu ……./………… numaralı arabuluculuk başvurusu yapılmıştır. Dava şartı olan arabuluculuk başvurusu …./…../…… tarihinde yapılan görüşmeler neticesinde anlaşmazlıkla tamamlanmıştır. Son tutanak ektedir(Ek-4).

HUKUKİ SEBEPLER : TBK, HMK ve ilgili diğer mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Davalı tarafın bildireceği delillere karşı delil bildirme hakkımız saklı kalmak kaydıyla,
Kira sözleşmesi, Tapu Kayıtları, İhtarname, (Tebliğ şerhini havi bir suretinin celbini talep ederiz.),Yapı Kullanım İzin Belgesi (Belediyesinden celbi talep olunur.),Emsal Kira Bedelleri, Arabuluculuk Bürosu dava şartı arabuluculuk son tutanağı, Banka kayıtları (bankadan celbini talep ederiz), Bilirkişi, Keşif, Yemin, Tanık, İlgili Yargı Kararları, Yasal her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda açıklanan ve re’sen nazara alınacak nedenlerle fazlaya ilişkin tüm dava ve haklarımız ile kanundan ve sair mevzuattan doğan diğer tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla, DAVAMIZIN KABULÜ ile;

1- Kiralananın aylık kira bedelinin …../……/……. tarihinde başlayan kira döneminden itibaren 50.000,00 TL olarak tespitine,
2- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımızla talep ederiz. ../…/…..

Davacılar Vekili
Av. …….. …….

Ekler:
1.Kira sözleşmesi
2.İhtarname ve tebliğ mazbatası
3.Emsal taşınmaz bilgileri
4.Arabuluculuk son tutanağı
5.Vekaletname

Cevap Yazın

error: Content is protected !!