Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu – İzmir Ceza Avukatı

Cumhurbaşkanına hakaret suçu Türk Ceza Kanunu madde 299 da tanımlanmıştır. Hakaret suçunun özelleşmiş hali olarak görülmektedir.

Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar başlığı altında tanımlanmıştır.

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Suçun alenen işlenmesi hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır.

Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır.

Şeklinde hükümlerle davanın açılmasını şarta bağlanmıştır. Suçun basit hali için öngörülen ceza 1 yıldan 4 yıla kadar iken alenen işlenmesi halinde 6 da biri oranında artırılması şeklinde kanunlaşmışıtr.

Burada önemli olan Türk Ceza Kanunu madde 125 de tanımlanan hakaret suçunun değerlendirilmeyecek olmasıdır.

Şöyle ki TCK mad. Madde 125- (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (…) (1) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

            Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

            Hakaret suçunun;

            a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

            b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

            c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,

            İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

             (4) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

             (5) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.

Şeklinde hakaret suçuna ilişkin belirlenen ceza miktarı 3 aydan 2 yıla kadar olsa da hakaret eyleminin Cumhurbaşkanına yönelmesi halinde TCK md. 125 dikkate alınmayacaktır. Doğrudan TCK madde 299 uygulama alanı bulacaktır.

  • İş bu Cumhurbaşkanına hakaret suçundan bahsedebilmek için suçun; görevin devamı sırasında işlenmesi gereklidir. (Cumhurbaşkanlığı sıfatı cumhurbaşkanlığı andiçmesi ile başlamaktadır.)
  • Cumhurbaşkanına hakaret suçu 8 yıl içinde zamanaşımına uğramaktadır.

Cumhurbaşkanı Hakaret Suçu Ceza Avukatının Rolü

Cumhurbaşkanına hakaret suçundan başlatılan soruşturma ve kovuşturmaların sonuçları pek çok zaman önemli olmaktadır. Bu önemini dikkate alarak Savcılık ve Asliye Ceza Mahkemelerinde yapılacak Cumhurbaşkanına Hakaret suçlaması karşısında mutlaka alanında uzman bir ceza avukatından destek almak süreç ve neticesi itibari ile fark oluşturmaktadır. İfade verilmesi, savunma hazırlanması ve dosyanın takibi, istinaf süreci dikkate alındığında ceza avukatından alınacak desteğin sürecin en başında alınmaya başlanması önermekteyiz.

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu ile ilgili hukuki destek ve ceza avukatından yardım almak için iletişim kanallarımız üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

iletişim sayfamız için tıklayınız

Cevap Yazın

error: Content is protected !!