Mirasçılıktan nasıl çıkarılır? İzmir Miras Avukatı

Yasal Mirasçı (çocuk, eş, anne-baba..) mirasçılıktan nasıl çıkarılır?

İzmir Miras Avukatı olarak tarafımıza gelen sorulardan biri mirasçılardan biri veya birkaçının mirasçılıktan nasıl çıkarılabileceği konusudur.

Türk hukukunda mirasçılıktan çıkarmamirastan men işlemi, miras bırakanın (murisin) ölüme bağlı bir tasarruf ile (vasiyetname vs.) saklı paya sahip olan mirasçılarını(eş, çocuk,anne-baba..) mirastan uzaklaştırma halidir.

Her ne kadar Medeni Kanun kapsamında bazı yasal mirasçıların saklı payları bulunmakta ve miras bırakanın bu paylar üzerinde tasarruf hakkı bulunmasa da sadece sayılı hallere özgü olarak Medeni Kanununuzda bu imkan hüküm altına alınmıştır.

4721 S.lı Türk Medeni Kanunu Madde 510- Aşağıdaki durumlarda mirasbırakan, ölüme bağlı bir tasarrufla saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkarabilir:

1. Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse,

 2. Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse.

Yazılı kanun maddesinde açıkça hüküm altına alındığı üzere mirasbırakana ölüme bağlı tasarrufla mirasçılıktan çıkarma hakkı veriliyor.

Mirasçılıktan Çıkarma Hangi Ölüme Bağlı Tasarruf  ile Yapılabilir?

Mirasbırakanın hayatta iken vasiyetname veya miras sözleşmesi olarak düzenlediği bir ölüme bağlı tasarruf la sebebini açıkça belirterek miraçılıktan çıkarma hakkı vardır.

Mirasçılıktan Çıkarma Hangi Şartlarda Yapılabilir?

1. Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse,

2. Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse.

Hangi Mirasçıları Bu Şartlar Altında Çıkarabilir?

Türk Medeni Kanunun madde 510’da şartlar yalnızca saklı paylı mirasçılar içindir. Yani saklı payı olmayan mirasçılar bakımından bu özel şartlar gerekli değildir. Saklı payı olmayan mirasçılar bakımından ölüme bağlı tasarrufla bu hususun belirlenmesi yeterlidir. Özel şartlar aranmamaktadır.

Borca Batık Saklı Paylı Mirasçı Mirasçılıktan Çıkarılabilir mi?

Ayrıca Türk Medeni Kanun madde 513’de yasal mirasçıları mirasçılıktan çıkarma konusunda borca batık saklı paylı mirasçı bakımından özel bir düzenleme getirmiştir. Mirasının mirasçısının borçlarına gitmesini istemeyen miras bırakan tarafından bu hüküm önemlidir.

4721 S.lı Türk Medeni Kanunu Madde 513- Mirasbırakan, hakkında borç ödemeden aciz belgesi bulunan altsoyunu, saklı payının yarısı için mirasçılıktan çıkarabilir. Ancak, bu yarıyı mirasçılıktan çıkarılanın doğmuş ve doğacak çocuklarına özgülemesi şarttır. Miras açıldığı zaman borç ödemeden aciz belgesinin hükmü kalmamışsa veya belgenin kapsadığı borç tutarı mirasçılıktan çıkarılanın miras payının yarısını aşmıyorsa, mirasçılıktan çıkarılanın istemi üzerine çıkarma iptal olunur.

Bu hükümle getirilen hak ise borca batık olan alt soyu bakımından aciz belgesi bulunuyorsa bu mirasçının hissesine düşün saklı payın yarısı bakımından mirastan çıkarabileceğidir. Ancak burada ki özel koşul ise bu payın mirasçılıktan çıkarılan mirasçının çocuklarına özgülenme şartı ile mümkündür.

İzmir Miras Avukatının Rolü

Miras hukukunun hassasiyeti ve önemi dikkate alınarak bu alanda yapılacak mirasçılıktan çıkarılma gibi ölüme bağlı tasarrufların gelecekte iptal olunmaması ve istenilen faydanın sağlanması için alanında uzman İzmir Miras Avukatı aracılığı ile düzenlenmesi önem arz etmektedir.

error: Content is protected !!