Miras Açıldıktan Sonra Hangi Davalar Açılabilir? İzmir Miras Avukatı

Miras Bırakanın Ölümünden Önce Yapmış Olduğu Tasarruflara Karşı Ne Yapılabilir?

İzmir Miras Avukatı olarak genellikle karşılaştığımız sorunlardan biridir. Miras bırakanın ölümünden önce yapmış olduğu tasarruflardan saklı payı zedelenen mirasçılar  tenkis davası ile bu haklarını ileri sürebilme imkanına sahiptir. Bu dava ile miras bırakanın yapmış olduğu kazandırmalar tamamen ya da kısmen iptal edilebilecektir.

Tenkis Davası Nedir?

Tenkis Davası Medeni Kanunumuzda bulunan miras hukukuna özgü özel bir iptal davasıdır.

Tenkis Davasını Ne Zaman Açılabilir?

Tenkis Davası miras bırakanın ölümü üzerine açılabilir. Bu özelliğiyle Türk Hukuku içinde yer alan özel nitelikte bir iptal davasıdır.

Tenkis Davasını Kim Açabilir?

Hukukumuzda Tenkis Davasını açma hakkı sınırlı sayıda kişiye tanınmış olup bu kişiler; saklı paylı mirasçılar ile onların alacaklılarıdır.

Bu konuda 4721 S.lı Türk Medeni Kanunu Madde 560 şöyledir:

Saklı paylarının karşılığını alamayan mirasçılar, miras bırakanın tasarruf edebileceği kısmı aşan tasarruflarının tenkisini dava edebilirler.

Yasal mirasçıların paylarına ilişkin olarak tasarrufta yer alan kurallar, miras bırakanın arzusunun başka türlü olduğu tasarruftan anlaşılmadıkça, sadece paylaştırma kuralları sayılır.

Tenkis Davası Zamanaşımına Tabi midir?

Bu konuda “4721 S.lı Türk Medeni Kanunu Madde 571- Tenkis davası açma hakkı, mirasçıların saklı paylarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın açılması tarihinin üzerinden on yıl geçmekle düşer. Bir tasarrufun iptali bir öncekinin yürürlüğe girmesini sağlarsa, süreler iptal kararının kesinleşmesi tarihinde işlemeye başlar. Tenkis iddiası, def’i yoluyla her zaman ileri sürülebilir.”şeklindedir.

İzmir Miras Avukatının Rolü

Yani Tenkis Davası mirasçıların saklı paylarına tecavüzün olduğunu öğrendiği tarihten itibaren 1 Yıl ve her halde vasiyetnamenin açıldığı tarihten itibaren 10 YIL içerisinde açılması gereklidir. Kanun hükmünde açıkça yazıldığı üzere Tenkis Davası için zamanaşımı değil hak düşürücü süre belirlenmiştir. Süresi içinde açılmayan Tenkis Davasına karşı her zaman def’i yolu ile bu durum ileri sürülebilecektir. Bu nedenle uzman bir İzmir Miras Avukatı aracılığı ile bu davaların takip edilmesi gereklidir.

error: Content is protected !!